top of page

Tunnetaitojen merkitys INTO SCHOOLissa


Starting at INTO SCHOOL: A guide for parents
Tunnetaitojen merkitys INTO SCHOOLissa

Panostamalla tunnetaitojen kehittämiseen varhaisessa iässä saadaan lukuisia pitkän aikavälin hyötyjä

Varhaislapsuus on tärkeä ajanjakso useiden taitojen kehittymiselle. Näiden vuosien aikana opittavista taidoista tunnetaidot ovat keskeisiä lapsen yleisen hyvinvoinnin ja pärjäämisen kannalta. INTO SCHOOL on suunniteltu olemaan paikka, jossa lapset voivat oppia ymmärtämään ja ilmaisemaan tunteitaan sekä luomaan terveitä ihmissuhteita.

Tunnetaitojen ymmärtäminen

Tunnetaitoihin ja -älyyn kuuluvat kyky tunnistaa ja nimetä itsessä ja muissa herääviä tunteita ja ilmaista niitä itselleen ja muille turvallisella tavalla. Tunnetaitojen kehittyessä lapset ymmärtävät, miksi ja millaisissa tilanteissa eri tunteet heräävät ja millaisia tarpeita ne ilmaisevat. Harjoittelun kautta he oppivat säätelemään tunteidensa voimakkuutta ja käyttämään luovaa ongelmanratkaisua kohdatakseen omat ja muiden ihmisten tarpeet, joista erilaiset tunteet viestivät.

Tunnetaitoihin kuuluu muun muassa:

  • Itsetuntemus: Omien tunteiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen.

  • Itsesäätely: Tunteiden ja käyttäytymisen hallinta eri tilanteissa.

  • Sosiaalinen tietoisuus: Toisten tunteiden ymmärtäminen ja empatia.

  • Ihmissuhteiden vaaliminen: Terveiden ihmissuhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen.

Tunnetaitojen opettelun hyödyt

Panostamalla tunnetaitojen kehittämiseen varhaisessa iässä saadaan lukuisia pitkän aikavälin hyötyjä, kuten:

  • Parempi itsetuntemus: Tarkkailemalla tunteitamme, ajatuksiamme ja tekojamme päivän mittaan saamme syvemmän ymmärryksen itsestämme. Tämä itsetuntemus lisää itseluottamustamme tehdä päätöksiä ja valintoja elämässä.

  • Toimivat ihmissuhteet: Omien tunteidemme tiedostaminen helpottaa toisten tunteiden havaitsemista ja ymmärtämistä, mikä auttaa meitä rakentamaan vahvempia suhteita ikätovereihin ja perheeseen.

  • Lisääntynyt resilienssi: Tunneälykkäät lapset ovat sopeutumiskykyisempiä ja itsevarmempia. Kehittyneet tunnetaidot antavat myös keinon käsitellä haastavia tilanteita.

  • Terveempi mieli: Tunnetaidot antavat meille mahdollisuuden havainnoida ja tunnistaa meitä kuormittavat tunteet ja suojaavat meitä mielenterveysongelmilta, mikä vähentää ahdistuksen ja masennuksen todennäköisyyttä.

  • Paremmat akateemiset valmiudet: Lapset, joilla on vahvat tunnetaidot, suoriutuvat akateemisesti paremmin, koska he pystyvät mm. keskittymään paremmin ja hallitsemaan stressiä.

Varhaiskasvatuksen rooli tunnetaitojen oppimisessa

Tunnetaidot eivät ole synnynnäisiä, vaan niitä on harjoiteltava kuten mitä tahansa muutakin taitoa. Lapset kehittävät näitä taitoja vuorovaikutuksessa muiden kanssa, joten aikuisen tuki on erityisen tärkeää lapsen tunnekehityksen vaalimisessa. INTO SCHOOLin henkilökunnalla on tärkeä rooli tunnetaitojen edistämisessä. He eivät ole vain sivustaseuraajia, vaan aktiivisia osallistujia lasten tunnekasvatuksessa. He mallintavat tunnetaitoja ja tukevat niiden ilmaisussa.

Vuorovaikutus oppimisen mahdollistajana

INTO SCHOOLissa lapsilla on lukuisia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa. Nämä vuorovaikutustilanteet ovat tärkeitä hetkiä sosiaalisen tietoisuuden ja ihmissuhteiden kehittymisen kannalta. Ohjatun leikin ja toiminnan avulla he oppivat keskeisiä sosiaalisia taitoja, kuten jakamista, vuorottelua ja konfliktien ratkaisemista. Tunnetaitojen harjoittelu aikuisen kanssa auttaa lapsia tunteiden säätelyssä sekä ilmaisemaan tunteitaan eri tilanteissa rakentavalla tavalla.

Hoivaava ja kannustava ympäristö

INTO SCHOOLissa ammattitaitoiset kasvattajamme luovat lämpimän ilmapiirin, jossa lapset tuntevat olonsa turvalliseksi ilmaista tunteitaan. Henkilökuntamme on herkkä lasten aloitteille ja mallintavat sopivia tapoja ilmaista tunteita. Ohjaus voimakkaiden tunteiden, kuten vihan tai turhautumisen, hallinnassa auttaa lapsia kehittämään itsetuntemusta ja itsesäätelyä. On tärkeää huomata, että lapset eivät käyttäydy tahallaan haastavasti, vaan heidän toiminnallaan on aina jokin syy ja tarve. Harjoittelemalla itsesäätelytaitoja aikuisen avulla lapset voivat paremmin hallita ja ilmaista tunteitaan.

Leikkipohjainen oppiminen

Leikki on olennainen osa INTO SCHOOLin toimintaa. Rooli- ja mielikuvitusleikkien avulla lapset tutkivat erilaisia sosiaalisia rooleja ja tilanteita, mikä lisää heidän ymmärrystään omien ja muiden tunteista. Leikin avulla lapset kehittävät paremman käsityksen siitä, miltä toisista voi tuntua eri tilanteissa. Kasvattajat osallistuvat lasten leikkiin mallintaen ja tukien samalla lasten vuorovaikutusta, itsesäätelyä ja tunnetaitoja.

Taide tunnekasvatuksessa

INTO SCHOOLissa tarinankerronta, kuvataide ja musiikki ovat päivittäin osana ohjelmaamme. Näiden luovien keinojen avulla lapset saavat mahdollisuuden ilmaista tunteitaan monin eri tavoin. Henkilökuntamme rohkaisee lapsia ilmaisemaan itseään avoimesti ja kertomaan rohkeasti mielipiteensä. Samalla päiväkodeissamme työskentelevät aikuiset opettavat lapsia kuuntelemaan toisiaan ja ottamaan huomioon erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia. Mallintamalla ja keskustelemalla kasvattajat auttavat lapsia nimeämään tunteensa ja ilmaisemaan niitä turvallisella tavalla.

Kuinka opetella tunnetaitoja?

Tunteiden nimeäminen ja tunnistaminen

INTO SCHOOLin kasvattajat tukevat lapsia tunteiden nimeämisessä ja tunnistamisessa. Tämä tapahtuu sanallisten ilmaisujen lisäksi kuvien ja tukiviittomien avulla. Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen toimivat pohjana muiden tunnetaitojen kehittymiselle.

Ristiriitojen ratkaiseminen

Opetamme lapsille ongelmanratkaisutaitoja ja kannustamme heitä löytämään ratkaisuja konfliktitilanteissa. Tämä voi sisältää eri näkökulmista keskustelemisen ja molempia osapuolia tyydyttävien ratkaisujen etsimisen. Näin lapset oppivat tunneälyä ja empatiaa, mikä on tärkeää ihmissuhteiden hallinnassa.

Mindfulness-harjoitukset

Mindfulness-harjoitukset, kuten hengitystekniikat ja hiljainen mietiskelyaika, ovat osa opetussuunnitelmaamme. Nämä harjoitukset antavat lapsille mahdollisuuden harjoitella rauhoittumista ja hallita stressiä, mikä parantaa heidän itsesäätelyään ja itsetuntemustaan. Lisäksi päiväkodeissamme opetussuunnitelmaan kuuluu INTO Forest, jonka pedagogiikasta ja menetelmistä voit lukea lisää aiemmin julkaistusta artikkelistamme.

Positiivinen vahvistaminen

Kasvattajamme antavat tunnustusta ja kiitosta positiivisesta tunnekäyttäytymisestä, kuten jakamisesta tai empatian osoittamisesta. Tämä positiivinen vahvistaminen auttaa lapsia ymmärtämään tunneälyn merkityksen ihmissuhteiden rakentamisessa.

Comments


bottom of page